ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เป็นผู้นำที่ดี

เป็นผู้นำที่ดี

ผู้นำ  คือ บุคคลที่สามารถกระตุ้น  ชี้นำ แนะแนวทาง สนันสนุน ช่วยเหลือ และ รับผิดชอบให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำกิจกรรม หรือ ปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเต็มความสามารถและพยายามให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ผู้นำ  เป็นบุคคลที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จ โดยใช้อิทธิพลจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหรือ การกระทำ หรือ การแสดงออกของบุคคล  ซึ่งมีบุคลิกสามารถชักจูงคนให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

 ลักษณะของผู้นำ

           

              เป็นนักวิเคราะห์ และ มีวิสัยทัศน์

เป็นนักการฑูต

เป็นนักการเมือง / การปกครอง

          เป็นผู้มีสติปัญญา  มีเหตุผล

          เป็นผู้มีความรอบรู้  แนะนำงานได้

          เป็นผู้มีความยืดหยุ่น

          เป็นผู้สามารถวินิจฉัยแยกแยะความจริง

          เป็นผู้มีความซื่อสัตย์  ยุติธรรม

             เป็นผู้ที่กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน

          เป็นผู้สามารถแบ่งทรัพยากร

          เป็นผู้สามารถเจรจาข้อขัดแย้ง

          เป็นผู้เชื่อมั่นในตนเองกล้าตัดสินใจ

          เป็นผู้ประนีประนอม  ประสานประโยชน์รู้จักคัดเลือกคน

          เป็นผู้เสียสละ  ใจกว้าง

          เป็นตัวอย่างที่ดี

          เป็นผู้มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้

            เป็นผู้มีความพร้อมทั้งกายใจและสมอง 

          เป็นผู้แสวงหาสิ่งที่ดี

          เป็นผู้มีความรู้ดีทุกด้านรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนสามารถ

          เป็นผู้มีความชำนาญพิเศษ

          เป็นผู้ตรงต่อระเบียบ

          เป็นผู้ยอมรับรู้ที่ต่ำที่สูง

          เป็นผู้มีการแสดงท่าทางไม่ขัดตา

          เป็นผู้มีอำนาจในตัวเอง

          เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด ความสามารถ ทักษะ

          เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เคารพตนเอง

          เป็นผู้มีความสนใจสภาวะแวดล้อมทั่วไป

          เป็นผู้มีแรงจูงใจภายในและความต้องการที่จะประสบ

ความสำเร็จ

          เป็นผู้มีทัศนคติด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีเหตุผล และ

อุดมการณ์ก้าวไกล

          เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

          เป็นผู้มีบุคลิกดี

          เป็นผู้มีความกระตือรือร้น

          เป็นผู้มีความอดทน  อดกลั้น  กล้าเผชิญต่อเหตุการณ์

          เป็นผู้มีความรับผิดชอบ

          เป็นผู้ที่ตัดสินปัญหาได้เร็ว  มีไหวพริบ

          เป็นผู้มีกำลังใจดี

          เป็นผู้ที่รักงาน

          เป็นผู้มีหลักธรรมประจำใจ

                          ฯลฯ

 

 เทคนิคการสร้างเสริมความเป็นผู้นำที่ฝึกฝนได้

1. สำรวจตัวเอง  พิจารณาข้อบกพร่อง เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำที่ดี

2. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะด้านบริหารและจิตวิทยาสังคม

3. ฝึกอบรมในสถาบันปรับปรุงบุคลิกภาพ

4. พัฒนาการสนทนาโต้ตอบ ฝึกการเป็นนักฟัง / นักพูด (ถ่ายทอด) ที่ดี

5. ปรับปรุงบุคลิกภาพ ภายในและภายนอก ของตนเอง

6. ทบทวนท่าที ที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นให้สุภาพนุ่มนวล เป็นปกติวิสัย

7. ฝึกฝน สังเกตุการณ์ กล้าตัดสินใจ

 

8. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีเหตุผลในการทำงาน มีความสุขุมรอบคอบ

 

 

                                                                                                                     ขอขอบคุณข้อมูลจาก Internet

 

 ติดตามผลงานทางเพจ Facebook : รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา Team building สัตหีบ ชลบุรี ระยอง, (@Marinerteam) Line ID : nupawanb

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารโดย น.ต.อนนท์ ตุลารักษ์
ที่อยู่ : 28/19 ม.2 อ.สัตหีบ
จังหวัด :ชลบุรี     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร   086-323-5273 , 080-516-8153    :  ......................
อีเมล : mariner_activity@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sattahipactivity.com , www.marineractivity.com

 

Line ID : nupawanb ติดตามผลงานทางเพจ เฟสบุ๊ค : รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา Team building สัตหีบ ชลบุรี ระยอง, ( @Marinerteam )