ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Walk Rally พัฒนาทีมได้ผลจริงหรือ

การพัฒนาทีมงานแบบ Walk Rally 

ได้ผลดีจริงหรือไม่

           รูปแบบการพัฒนาทีมงานแบบ Walk Rally เคยได้รับความนิยมสูงมากเมื่อหลายปีก่อน โดยเฉพาะใน

ช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น มีไม่กี่องค์กรที่รู้ว่า กิจกรรมนี้มีความสำคัญจริง แต่มีหลายองค์กรที่ได้นำกิจกรรมนี้มาใช้

ในการพัฒนาทีมงานแบบ "แฟชั่น" ใครไม่จัดอบรมแบบนี้ในสมัยนั้น ถือว่าเชย ดังนั้น ทุกองค์กรแข่งกันจัดจน

วิทยากรร่ำรวยกันไปหลายคน แต่สุดท้ายกิจกรรมรูปแบบนี้ก็เป็น "ไฟใหม้ฟาง" ไม่แตกต่างอะไรไปจากสิ่งอื่นๆ

ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

          คนที่ผ่านกิจกรรม Walk Rally แล้ว กลับมาทำงานใหม่ๆ รู้สึกรักกันมาก มีความผูกพัน ช่วยเหลือกันดี

เหมือนกับตอนที่ลุยฐานกิจกรรมต่างๆ มาด้วยกัน แต่พออยู่ไปนานๆ สิ่งดีๆเหล่านั้นค่อยๆจางหายไป และหมด

ไปในที่สุด เป็นอย่างนี้เกือบทุกองค์กร เมื่อเวลาผ่านไปสองสามปี แทบจะนึกไม่ออกเลยว่าผลตอบแทนจากเงิน

ลงทุนไปครั้งนั้นยังมีอะไรหลงเหลือให้กับองค์กรอยู่บ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรจาก "การตำน้ำพริกละลาย

แม่น้ำ" เพราะพฤติกรรมคนในองค์กรนั้นเปรียบเสมือนปริมาณน้ำในแม่น้ำ แต่กิจกรรม Walk Rally เป็นเพียง

ปริมาณน้ำพริกครกเดียว ซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนทั้งหมด และ ยั่งยืนได้อย่างที่คิด

         

          ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการพัฒนา "คน" ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ส่วนสำคัญที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ

ของการอบรมหรือสัมมนา แต่ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรได้พัฒนาคนได้ถูกทาง เหมาะสมและต่อเนื่องหรือไม่ ผู้บริหาร

บางองค์กรมีความต้องการสูงมากถึงขนาดที่บอกว่ากลับมาจากการทำ Walk Rally แล้ว คนจะต้องมีพฤติกรรม

ที่ดีขึ้น ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ผลผลิตจะต้องเพิ่มขึ้น บรรยากาศในการทำงานต้องดีขึ้นอย่างชัดเจน ขอบอก

ได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับ ถ้าการทำกิจกรรม Walk Rally ในครั้งนั้น

               * ขาดการวางแผนแม่บทในการพัฒนาคนขององค์กร*

                    หมายถึง ไม่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรม Walk Rally ไปสู่เป้าหมายพฤติกรรมหลักขององค์กรได้

               * ขาดการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำกิจกรรม Walk Rally*

               * รูปแบบของกิจกรรม Walk Rally ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการ Walk Rally แบบสำเร็จรูปที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วๆ ไป*

               * ขาดการพัฒนาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว*

               * ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง*

               * มุ่งเน้นความสนุกสนานและความบันเทิงมากกว่าการพัฒนาความคิดที่แท้จริง *

                  (เอาใจพนักงานมากกว่าพฤติกรรมที่ต้องการ)

 

              กระบวนการในการพัฒนาพฤติกรรมในองค์กร จะต้องดำเนินการดัวนี้

 

       1. กำหนดแผนแม่บทด้านพฤติกรรมของคนในองค์กรขึ้นมาก่อน บางองค์กรอาจจะเรียกว่า "วัฒนธรรม

องค์กร"  บางองค์กรเรียกว่า "คุณค่าองค์กร หรืออาจจะเรียกเป็นอย่างอื่น ที่หมายถึงรูปแบบพฤติกรรมของคน

ในองค์กรนั้นๆ

        2. กำหนดพฤติกรรมที่ต้องการในแต่ละด้าน เช่น พฤติกรรมการเป็นผู้นำ พฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์

พฤติกรรมในการวางแผนงาน พฤติกรรมในการบริการลูกค้า ฯลฯ

        3. กำหนดทางเลือกในการพัฒนาพฤติกรรมที่ต้องการในแต่ละด้านว่ามีทางเลือกอะไรบ้าง เช่น การส่งไป

ฝึกอบรมภายนอก การศึกษาต่อ การทำกิจกรรม Walk Rally  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่ง

กำลังฮิตมาในรัฐบาลชุดนี้

        4.กำหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาพฤติกรรมคนให้สอดคล้องกับแผนพฤติกรรม

แม่บทขององค์กร

 

        เมื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเกิดกว่าจะทำได้ เหมือน

กับการที่เราเอาเหล็กที่มีความแข็งกล้ามาตี เป็นดาบที่มีคุณภาพ การเปลี่ยนรูปทรงของเหล็กกล้าไม่ใช่เรื่อง

ง่าย แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงได้แล้ว ก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะคืนสู่สภาพเดิม เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมคน ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอย่างเหมาะสมแล้ว พฤติกรรมนั้นๆ ก็จะคงอยู่กับ

องค์กรตลอดไป

 

        ในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน กิจกรรม Walk Rally คือขั้นตอนของการเผาเหล็กให้ร้อนเท่านั้น

เมื่อเหล็กนั้นอ่อนตัวก็สามารถนำไปตีเป็นดาบตามที่ต้องการได้ ถ้าความร้อนน้อยเกินไป จะไม่สามารถหล่อ

หลอมเหล็กให้อ่อนตัวลงได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าความร้อนมากเกินไปอาจจะทำให้เหล็กละลายได้ ดังนั้น พลัง

ความร้อนที่เกิดจากกิจกรรม Walk Rally จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องการ

ได้

       

        สรุป  การพัฒนาพฤติกรรมของทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally นั้น จะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่

กับปัจจัย 3 ประการคือ

            ประการแรก  องค์กรมีการวางแผนแม่บทและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาพฤติกรรมคนหรือไม่

            ประการที่สอง  รูปแบบของกิจกรรม Walk Rally ที่จัดขึ้นนั้น สามารถสร้างพลังความร้อนได้พอเหมาะ

กับพฤติกรรมที่ต้องการหล่อหลอมได้ดีเพียงใด

            ประการสุดท้าย องค์กรมีกิจกรรมรองรับหลังจากการทำกิจกรรม Walk Rally หรือไม่

        ถ้าองค์กรใดมีครบทั้งสามอย่างรับรองได้ว่า ท่านจะไม่เสียความรู้สึกกับกิจกรรม Walk Rally เหมือนอดีต

ที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

                                                                                                           ข้อมูลอ้างอิง  ณรงค์วิทย์ แสนทอง

 

 

 ติดตามผลงานทางเพจ Facebook : รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา Team building สัตหีบ ชลบุรี ระยอง, (@Marinerteam) Line ID : nupawanb

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารโดย น.ต.อนนท์ ตุลารักษ์
ที่อยู่ : 28/19 ม.2 อ.สัตหีบ
จังหวัด :ชลบุรี     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร   086-323-5273 , 080-516-8153    :  ......................
อีเมล : mariner_activity@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sattahipactivity.com , www.marineractivity.com

 

Line ID : nupawanb ติดตามผลงานทางเพจ เฟสบุ๊ค : รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา Team building สัตหีบ ชลบุรี ระยอง, ( @Marinerteam )