ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Core value(คำนิยม)

Core value  (คำนิยม) ในการทำงาน แบบไหน ที่คุณต้องการ

 

กิจกรรม Walk Rally  กิจกรรมทุกๆครั้ง  ลูกค้าจะเป็นผู้เลือกว่าจะใช้ Core value (คำนิยม) ในการทำงานแบบไหน ซึ่งมีให้เลือกเป็นจำนวนมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้

            1.  คำนิยม  แบบ  วัฒนธรรมนำสู่ความเป็นหนึ่ง    

          2.  คำนิยม  แบบ  RATE

          3.  คำนิยม  แบบ  HAPPY

          4.  คำนิยม  แบบ  SPIRIT

          5.  คำนิยม  แบบ  PROTEIN                                 

          6.  คำนิยม  แบบ  RC TOP HIT

          7.  คำนิยม  แบบ  SOUVENIR

วัฒนธรรมนำสู่ความเป็นหนึ่ง

      หัวข้อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         1.  ตั้งมั่นในจริยธรรม

          2.  สร้างสรรค์องค์กร

          3.  มุ่งผลสำเร็จ

          4.  ยึดมั่นลูกค้า

          5.  ทำงานเป็น

          6.  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

        =>  1.  ตั้งมั่นในจริยธรรม

               1.1  กล้ายอมรับความผิด อย่างซื้อสัตย์  และ  นำประสบการณ์นั้นๆ มาพัฒนาเพื่อไม่ให้ผิดพลาดอีก

               1.2.  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน  โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของเหตุผล

               1.3.  ประพฤติตนตามระเบียบ หรือ กฏขององค์กร

               1.4.  ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

        =>  2.  สร้างสรรค์องค์กร

               2.1  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

               2.2  ทำงานอย่างมีสติ ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

               2.3  ใช้ทรัพยากร (ใช้จ่าย) อย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

               2.4  กล้าแสดงความคิดเห็น

               2.5  เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ

               2.6  แสวงหาความรู้ข่าวสาร / ความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ (สนใจใฝ่รู้)

               2.7  ขจัดแนวคิด "ธุระไม่ใช่" ต่อองค์กร

        =>  3.  มุ่งผลสำเร็จ

               3.1  กล้ายอมรับความผิด อย่างซื่อสัตย์  และ นำประสบการณ์นั้นๆ มาพัฒนาเพื่อไม่ให้ผิดพลาดอีก

               3.2  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน  โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของเหตุผล

               3.3  ประพฤติตนตามระเบียบ หรือ กฏของบริษัท

               3.4  ประพฤติตน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

               3.5  มุ่งผลสำเร็จ

        =>  4.  ยึดมั่นลูกค้า

 

               4.1  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  และ ให้บริการเกินความคาดหมาย

        =>  5.  ทำงานเป็น

               5.1  ประสานงาน  และ สื่อสารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

               5.2  คิดในด้านบวก ทำงานร่วมกัน และ ไม่เกี่ยงกัน

         =>  6. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

               6.1  ปรับปรุงการทำงานของตนอย่างสม่ำเสมอ (จิตใจใฝ่พัฒนา)

ค่านิยม  แบบ  R A T E

RATE คือ วัฒนธรรมการทำงาน  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพนักงานทุกคนที่หล่อหลอมขึ้นจากคุณลักษณะที่โดดเด่น

4 ประการ ดังต่อไปนี้

          1.  R = RESPECT               เคารพกฏเกณฑ์

          2.  A = ACCOMPLISH        ทำให้สำเร็จ

              (การทำงานต้องรักในอาชีพ เน้นการทำงาน เน้นบริการและให้บริการเกิดความคาดหมาย)

          3.  T = TEAM WORK          คณะผู้ทำงาน

               (การทำงานเป็นทีมได้สำเร็จ ทุกคนต้องมีความรัก ความสามัคคี และศรัทธาในตัวหัวหน้าทีม)

          4.  E = ENDURANCE           ความอดทน

              (ความมุ่งมั่น ความขยัน การทนต่อสภาวะแวดล้อม ความกดดันทั้ง หนัก- เบา จะนำไปสู่ความสำเร็จ) 

นอกจากค่านิยมในการทำงาน แบบต่างๆ แล้ว  Mariner Activity  ยังมี

 

        กิจกรรม Ice Breaking [ in door] เช่น       

            กิจกรรม   ละลายพฤติกรรม

            กิจกรรม   นันทนาการ

            กิจกรรม   กลุ่มสัมพันธ์

         กิจกรรมสายสัมพันธ์ และ [ Out door ] ตัวอย่างกิจกรรม เช่น

            กิจกรรม  Walk Rally

            กิจกรรม  กีฬาฮาเฮ  เช่น 2 คน 3 ขา , 3 คน 4 ขา , วิ่งถอยหลัง , แย้ลงรู , ไถนา , สกีบก , วิ่งผลัดกระสอบ ,กรรเชียงบก , ชักเย่อ (บนบก-ในทะเล) มวยทะเล (บนบก-ในทะเล) วิ่งผลัดกระสอบ , เดินตะขาบ(10 , 15 , 20คน)   ฟุตบอล แชร์บอล ฯลฯ

            กิจกรรม   เสริมสร้างความสามัคคี (แคมป์ไฟ)

 

ค่านิยม แบบ HAPPY

HAPPY  คือ วัฒนธรรมการทำงาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพนักงานทุกคนที่หล่อหลอมจากคุณลักษณะโดดเด่น ประการคือ

           H  =  HONESTY         ความซื่อสัตย์

            ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. การทำงานด้วยความร่วมมือ - ร่วมใจ

            2. การทำงานด้วยความเข้าใจ และ ให้อภัย

            3. การทำงานโดยไม่เกี่ยงหนัก - เบา

            4. ช่วยกันทำงานโดยมุ่งผลสำเร็จ

            5. ช่วยกันทำงานโดยปราศจากการคดโกง และ คอรัปชั่น

 

            6. พร้อมใจทำงาน ด้วยความซื่อสัตย์

 

 

         A  =  ACCOMPLISH       ทำให้สำเร็จ

 

            ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. การบริหารจัดการที่ดี  ย่อมส่งผลให้งานออกมาสำเร็จ

            2. การรู้จักแบ่งหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละคน

            3. การรู้จักใช้คน ให้ถูกกับงาน

 

            4. ทำให้เกิดความอดทน และ เสียสละ

 

            5. ประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง  จนประสบความสำเร็จ

            P  =  PROACTIVE          กระตือรือร้น (คิดและทำในเชิงรุก)

             ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             1. การมุ่งทำงานเพื่อองค์กร ผลักดันองค์กรไปให้ถึงจุดหมาย

             2. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร

             3. ช่วยกันทำงานเป็นทีม ทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมด

             4. ช่วยกันทำงาน และสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ

             5. ได้การทำงาน ที่ได้ผลเป็นบวก            

             Y  =  YIELD                 ให้เกิดผลผลิต

              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1. ช่วยกันทำงานอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง

              2. ปรับปรุงการทำงานของตัวเอง อย่างสม่ำเสมอ

              3. การพัฒนาการทำงานอย่างมีระบบ มีไหวพริบ และ ปฏิภาณ

              4. การรู้จักแบ่งความรับผิดชอบ จะช่วยให้การทำงานเกิดความสำเร็จเร็วขึ้น

              5. การทำงานมุ่งผลสำเร็จ 

 

 

ค่านิยม แบบ  SPIRIT

SPIRIT  คือ วัฒนธรรมการทำงาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพนักงานทุกคน ที่หล่อหลอมจากลักษณะเด่น 6 ประการ ดังนี้

             S  =  SPEED

             P  =  PROACTIVE

             I   =  INITIATIVE

             R  =  RESPECT

             I   =  INDUSTRIOUS

             T  =  TEAM WORK

             S = SPEED             ความรวดเร็ว

             ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             1.  การช่วยกันทำงาน อย่างรวดเร็ว ทันที

             2.  การช่วยกันทำงานอย่างต่อเนื่อง

             3.  ปรับปรุงการทำงานของตนเอง อย่างสม่ำเสมอ

             4.  ตอบสนอง และ แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

             5.  ทำงานแบบมีเป้าหมาย  (มุ่งผลสำเร็จ)

             P = PROACTIVE    กระตือรือร้น

             ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             1.  การมุ่งหวังทำงานเพื่อองค์กร  ผลักดันองค์กรไปให้ถึงจุดหมาย

             2.  รักษาผลประโยชน์ขององค์กร

             3.  คิดและทำให้ประสบผลสำเร็จ

             4.  ทำงานในกรอบที่กำหนดไว้

             5.  ช่วยกันประสานงาน และ สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ

             I = INITIATIVE        การตัดสินใจด้วยตนเอง

              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1.  รู้จักวางแผน และ บริหารจัดการ

              2.  มีความคิดริเริ่ม พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

              3.  สามารถปรับปรุงแก้ไข ให้ทันต่อเวลา

              4.  ทำงานได้โดยไม่เกี่ยงหนัก - เบา

              5.  ทำงานด้วยความซื่่อสัตย์

              R = RESPECT        ความเคารพ  นับถือ

              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1.  ทำงานตามกรอบที่กำหนด  (องค์กร)

              2.  ทำงานโดยยึด เหตุผล

              3.  ทำงานด้วยความเสมอภาค และ เคารพบุคคล

              4.  ทำงานโดยคำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลัก

              5.  ประสานงาน และ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

             I = INDUSTRIOUS      ความขยัน

              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1.  มุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

              2.  ทำงานให้ได้เกินความคาดหวัง

              3.  ทำงานอย่างสม่ำเสมอ ถึงจะมีอุปสรรค

              4.  ทำงานด้วยความระมัดระวัง  อย่างมีสมาธิ

              5.  มีน้ำใจ  ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

             T = TEAM WORK        การทำงานเป็นทีม

              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1.  การทำงานเป็นทีม ที่มั่นคง

              2.  กล้ายอมรับผิด อย่างซื่อสัตย์ และ นำไปพัฒนาเพื่อไม้ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ

              3.  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนบนพื้นฐานความเป็นจริง และ มีเหตุผล

              4.  ประพฤติตนตามระเบียบ หรือ กฏขององค์กร

              5.  การยอมรับ และ ให้อภัย

 

ค่านิยม แบบ   PROTEIN

PROTEIN   คือ  ค่านิยมในการทำงาน หรือ วัฒนธรรมการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ ของพนักงานทุกคนที่หล่อหลอมขึ้นจากคุณลักษณะโดดเด่น 7 ประการ ดังนี้

               P  =   PROACTIVE

             R  =   RESPECT

             O  =  OWNERSHIP

             T  =  TEAM WORK

             E  =   ENDURUNCE

              I  =   INDUSTRIOUS

             N  =   NEED 

             PROACTIVE      คือ  กระตือรือร้น  ( คิดและทำในเชิงรุก ปลูกจิตสำนึกในการทำงานให้เกิดความรับผิดชอบ )

             RESPECT          คือ  ความเคารพนับถือ ( เคารพกฏเกณฑ์ของบริษัท ไม่แหกคอก แหกกรง )

             OWNERSHIP     คือ  ความเป็นเจ้าของร่วมกัน  ( รักองค์กร ทำเพื่อองค์กร )

             TEAM  WORK   คือ  คณะผู้ทำงาน  ( ทำงานเป็นทีม )

             ENDURUNCE    คือ  ความอดทน  ( เป็นนักวางแผน และ ใฝ่หาความรู้ในหน้าที่ )

             INDUSTRIOUS  คือ  ขยัน  ( ทุ่มเทในการทำงาน )

             NEED              คือ  ความจำเป็น , ความต้องการ  ( ว่าควรปฏิบัติหรือไม่ หรือ ควรแก้ไขอย่างไร )

 

RC TOP HIT  คือ  วัฒนธรรมการทำงาน  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพนักงานทุกคน ที่หล่อหลอมจากคุณลักษณะ

ที่โดดเด่น 8 ประการ ดังนี้

                 R  =  RAPIDITY           รวดเร็ว  ทันที

              C  =  CERTAINTY         แน่นอน

              T  =  TEAM  WORK      ทำงานเป็นทีม

              O  =  OWNERSHIP       ความเป็นเจ้าของร่วมกัน

              P  =  PROFESSIONAL    มืออาชีพ

              H  =  HONESTY           ความซื้อสัตย์

               I   =  INNOVATION      ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

               T  =  TEACHING          การสอน 

  

                   R =  RAPIDITY       รวดเร็ว  ทันที

 

              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1.  การช่วยกันทำงานอย่างรวดเร็ว ทันที

              2.  การช่วยกันทำงานอย่างต่อเนื่อง

              3.  การปรับปรุงการทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

              4.  การพัฒนาการทำงานอย่างมีระบบ มีไหวพริบ และ ปฏิภาณ

              5.  การรู้จักแบ่งความรับผิดชอบ จะช่วยให้การทำงานเกิดความสำเร็จเร็วขึ้น

              C =  CERTAINTY     แน่นอน

              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1.  การบริหารจัดการที่ดี  ย่อมส่งผลให้งานออกมามีความแน่นอน

              2.  การรู้จักแบ่งหน้าที่  ตามความสามารถของแต่ละคน

              3.  การรู้จักใช้คน ให้ถูกกับงาน

              4.  ทำให้เกิดความอดทน และ เสียสละ

             5.  ประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง  จนประสบผลสำเร็จ

 

              T =  TEAM  WORK   ทำงานเป็นทีม

              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1.  การทำงานเป็นทีม ที่มั่นคง

              2.  การกล้ายอมรับผิด อย่างซื่้อสัตย์  และ นำไปพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ

              3.  การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง  และมีเหตุผล

              4.  ประพฤติตนตามระเบียบ หรือ กฏขององค์กร

              5.  ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ

              6.  การยอมรับ และ ให้อภัย

              O =  OWNERSHIP    ความเป็นเจ้าของร่วมกัน

              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1.  การมุ่งทำงานเพื่อองค์กร  ผลักดันองค์กรไปให้ถึงจุดหมาย

               2.  การรักษาผลประโยชน์ขององค์กร  เสมือนเราเป็นเจ้าขององค์กร

               3.  การช่วยกันทำงานเป็นทีม  ทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมด

               4.  ช่วยกันประสานงาน และ สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ

              5.  ได้การทำงานที่เป็นผลบวก

 

               P =  PROFESSIONEL   มืออาชีพ

               ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1.  มีความคิดริเริ่ม  ทำงานแบบระดมความคิด

               2.  ทำงานอย่างมีสติ ระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

               3.  ประสานงาน  และ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

               4.  พยายามทำงานอย่างต่อเนื่อง  จนสำเร็จ

               5.  การทำงานที่ต้องคำนึงถึงทีมงานอยู่ตลอดเวลา

               6.  การทำงาน แบบมืออาชีพ

             H =  HONESTY            ความซื่อสัตย์

 

               ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1.  การทำงานด้วยความร่วมมือ - ร่วมใจ

               2.  การทำงาน

               3.  การทำงานโดยไม่เกี่ยง หนัก - เบา

               4.  ช่วยกันทำงานโดย มุ่งผลสำเร็จ

               5.  ช่วยกันทำงาน โดยปราศจากการคดโกง และ คอรัปชั่น

               6.  พร้อมใจทำงาน ด้วยความซื่อสัตย์

               I =  INNOVATION     ความคิดริเริ่ม

               ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1.  การทำงานด้วยความร่วมมือ - ร่วมใจ

               2.  การทำงานด้วยความเพียร พยายาม

               3.  การทำงานด้วยความอดทน และ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

               4.  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกินความคาดหมาย

               5.  มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการทำงาน

              T =  TEACHING          การสอน

              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1.  ช่วยกันทำงาน ด้วยความระมัดระวัง

              2.  ระดมความคิด ก่อนทำงาน

              3.  ศึกษาแบบแผน  ก่อนการทำงาน

              4.  ประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความอดทน

              5.  การทำงานแบบบูรณาการ ชี้แจง แนะนำ สั่งสอน

 

ค่านิยม แบบ  SOUVENIE

SOUVENIE  คือ  วัฒนธรรมการทำงาน  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพนักงานทุกคนที่หล่อหลอมขึ้นจากคุณลักษณะอัน โดดเด่น  5  ประการ ดังนี้

             S  =  SPEED                 ความเร็ว

             O  =  OWNERSHIP        ความเป็นเจ้าของร่วมกัน

             U  =  UNIFY                  รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

             V  =  VOLITION            ความตั้งใจ

             E  =  ENDURANCE        ความอดทน

 

             S =  SPEED               ความเร็ว

             ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.  ช่วยกันทำงาน  อย่างรวดเร็วทันที

                2.  ช่วยกันทำงานอย่างต่อเนื่อง

                3.  ปรับปรุงการทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

                4.  ตอบสนองและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

                5.  ทำงานแบบมีเป้าหมาย  (มุ่งผลสำเร็จ )

              O =  OWNERSHIP     ความเป็นเจ้าของร่วมกัน

              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.  การมุ่งทำงานเพื่อองค์กร  ผลักดันองค์กรไปให้ถึงจุดหมาย

                2.  การรักษาผลประโยชน์ขององค์กร  เสมือนเราเป็นเจ้าขององค์กร

                3.  ช่วยกันทำงานเป็นทีม ทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมด

                4.  ช่วยกันประสานงาน และ สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ

                5.  ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  เน้นประโยชน์

                6.  ได้การทำงานที่เป็นผลบวก

               U = UNIFY                รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

               ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.  ช่วยกันทำงานอย่างรวดเร็ว และ ต่อเนื่อง

                2.  ปรับปรุงการทำงานของตนเอง  อย่างสม่ำเสมอ

                3.  การพัฒนาการทำงานอย่างมีระบบ  มีไหวพริบปฏิภาณ

                4.  ทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

                5.  ทำงานประสานอย่างเข้าใจกัน

                6.  ทำงานโดยปราศจากความขัดแย้ง

                V =  VOLITION           ความตั้งใจ

                ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.  ทำงานด้วยความตั้งใจ และมีสติ

                2.  ทำงานด้วยความมุ่งมั้น  อย่างมีสมาธิ

                3.  มีความมานะ และ อดทน

                4.  นำข้อผิดพลาด กลับมาแก้ไข

                5.  ทำงานอย่างไม่ย่อท้อ  จนประสบผลสำเร็จ

                E  =   ENDURANCE        ความอดทน 

 

 

                   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.  การทำงานด้วยความอดทน  ถึงจะลำบากอย่างไรก็ไม่บ่น

                2.  ทำงานโดยไม่เกี่ยง หนัก - เบา

                3.  ทำด้วยความขยัน และ อดทน

                4.  ยอมรับ และ ให้อภัย กับผู้ร่วมงาน

                5.  ฝ่าฟัน อุปสรรค  มุ่งมั่น สู่ผลสำเร็จ

 

 ติดตามผลงานทางเพจ Facebook : รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา Team building สัตหีบ ชลบุรี ระยอง, (@Marinerteam) Line ID : nupawanb

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารโดย น.ต.อนนท์ ตุลารักษ์
ที่อยู่ : 28/19 ม.2 อ.สัตหีบ
จังหวัด :ชลบุรี     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร   086-323-5273 , 080-516-8153    :  ......................
อีเมล : mariner_activity@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sattahipactivity.com , www.marineractivity.com

 

Line ID : nupawanb ติดตามผลงานทางเพจ เฟสบุ๊ค : รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา Team building สัตหีบ ชลบุรี ระยอง, ( @Marinerteam )