ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ขีดความสามารถในการทำงาน
                 ขีดความสามารถในการทำงาน       

 

สมรรถนะ หรือ ขีดความสามารถในการทำงาน (Competency) เกิดขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่ 1970 มา

จากการวิจัยของ ศ.เดวิด แมคคลาเลน Davic McClelland แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

 

ศ.เดวิด แมคลาเลน  ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติและคุณลักษณะของนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง ที่ประสบผลสำเร็จใน

องค์กรชั้นนำว่ามีคุณลักษณะเช่นไร

จากการศึกษาวิจัยพบว่าประวัติและผลลัพท์ทางการศึกษาที่ดีเด่นของบุคคลไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะชี้วัดว่าบุคคลนั้นๆจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเสมอไป หากต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะอื่นๆ อาทิ ความสามรถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นต้น

  สรุปได้ว่า บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดี ประสบความสำเร็จจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า สมรรถนะ (Competency)

อธิบายบุคลิกลักษษณะของคนเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ำแข็ง ( Iceberg ) 

แบบจำลองภูเขาน้ำแข็ง ( The Iceberg Model )

 

คุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำ โดยมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อย ลอยอยู่เหนือน้ำ       ซึ่งสามารถสังเกตุและวัดได้ง่ายได้แก่  ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมา (Knowledge)และ ทักษะ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญพิเศษด้านต่างๆ ( Skill ) สำหรับส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่จมอยู่ในน้ำซึ่งเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่านั้นเป็นส่วนที่ไม่อาจสังเกตุได้ชัดเจน และ วัดได้ยากกว่าและเป็นส่วนที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ได้แก่บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม  (Social Role) ภาพลักษณ์แห่งตน (Self Image) อุปนิสัย (Traits) และแรงผลักดันเบี้องลึก (Motives)

 

ส่วนที่อยู่เหนือน้ำเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับเชาว์ปัญญา ของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ และทักษะได้นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้มีผลปฏฺบัติงานที่โดดเด่น จำเป็นต้องมีส่วนที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะทำให้บุคคลกลายเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นได้ หมายถึง กลุ่มของทักษะ ความรู้ ความสามรถรวมทั้งพฤติกรรม คุณลักษณะและทัศนคติที่บุคลากร จำเป็นต้องมีเพื่อปฏิบัติ

งานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งถือเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้                ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร และทำให้บุคคลมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้ และ/หรือการปฏิบัติงานที่ได้ผลการทำงานที่ดีขึ้น

หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes )  ซึ่งบุคคลนั้นจะแสดงออกเป็นวิธีคัดและพฤติกรรมในการทำงานที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จตามมาตราฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์การได้กำหนดเอาไว้

 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ

         1. แรงผลักดันเบี้องลึก  หรือ แรงจูงใจ (Motiver) เป็นสิ่งที่บุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นแรงขับในการกำหนดทิศทาง หรือ การเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือ การตอบสนองต่อเป้าหมายหรือการถอยออกไปจากส่ิ่งต่างๆ เหล่านั้น

          2. อุปนิสัย ( Trail ) เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลทางกายภาพ และรวมถึงการตอบสนองของบุคคลต่อข้อมูลหรือ

สถานการณ์ที่เผชิญ

          3. ภาพลักษณะแห่งตน (Self Concept) เป้นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) และภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (Self Image) ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและทำให้สามารถทำนายพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงระยะสั้นๆ ได้

          4. ความรู้ (Knowledge) เป็นขอบเขตของข้อมูล หรือ เนื้อหาเฉพาะด้านที่บุคคลใด บุคคลหนึ่งครอบครองอยู่

          5. ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านกายภาพ การใช้ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ความรุ้กำหนดเหตุผลหรือการวางแผนในการจัดการ และ ในขณะเดียวกันเกิดตระหนักถึงความซับซ้อนของข้อมูลได้

 

คุณลักษณะของสมรรถนะทั้ง 5 คุณลักษณะนี้  สามารถนำมาจัดกลุ่มภายใต้เกณฑ์ของพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตุเห็นได้ง่าย  จำนวน 2 คุณลักษณะ ดังนี้

           1. สมรรถนะที่สังเกตุได้หรือเห็นได้ (Visible) ได้แก่ ความรุ้ (Knowledge) ทักษะ(Skill) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่มีโอกาสพัฒนาได้โดยง่าย

           2. สมรรถนะที่อยู่ลึกลงไปหรือซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (Hidden) ได้แก่ แรงผลักดันเบื้องลึก Motives) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trail)  ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ยากต่อการวัดและพัฒนา

 

นอกจากนี้ ยังมีสมรรถนะที่เรียกว่า แนวคิดของตนเอง (Self concept) ได้แก่ ทัศนคติ  และ ค่านิยม  ซึ่งเป้นสมรรถนะที่ปรับเปลี่ยนได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลานาน และสามารถทำได้ด้วยการฝึกอบรม  การใช้หลักจิตวิทยา หรือการสั่งสม
ประสบการณ์ในการพัฒนาแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยากและต้องใช้เวลา

 

 

 

 ติดตามผลงานทางเพจ Facebook : รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา Team building สัตหีบ ชลบุรี ระยอง, (@Marinerteam) Line ID : nupawanb

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารโดย น.ต.อนนท์ ตุลารักษ์
ที่อยู่ : 28/19 ม.2 อ.สัตหีบ
จังหวัด :ชลบุรี     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร   086-323-5273 , 080-516-8153    :  ......................
อีเมล : mariner_activity@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sattahipactivity.com , www.marineractivity.com

 

Line ID : nupawanb ติดตามผลงานทางเพจ เฟสบุ๊ค : รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา Team building สัตหีบ ชลบุรี ระยอง, ( @Marinerteam )